Glossary

Частично спонсориране

Частичното спонсориране означава, че спонсорираният продава част от спонсорското му предложение, между 1% и 99%, на предварително определена цена. Някои играчи биха могли да начисляват надбавка. Освен това участващите страни постигат съгласие за процентите, определящи дяловете.

Пример за друг вид частично спонсориране е ситуацията, в която спонсорираният играч също инвестира пари (например спонсориране в кеш игри). В този случай и двете страни допринасят за банката и спонсорираният поема част от риска. Тук също участващите страни постигат споразумение за размера на дяловете преди началото на спонсорството.