Glossary

Break even

Break even (на нулата) е точката, в която приходите и разходите са равни: не е реализирана печалба или загуба.